Inwestycje

Celem nadrzędnym działalności firmy J.G.Service jest dopasowywanie się do ciągle rosnących potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Robimy wszystko, aby nasi Klienci byli w pełni usatysfakcjonowani współpracą z nami. Staramy się sukcesywnie dostosowywać swoją ofertę do oczekiwań Klientów, którzy oczekują od nas narzędzi, wyprodukowanych według określonych standardów zarówno technicznych jak i jakościowych, krótkiego terminu realizacji oraz konkurencyjnej ceny. W tym celu, Korzystając z integracji Polski z Unią Europejską, inwestujemy w firmę wykorzystując fundusze unijne.

W 2006 roku zrealizowaliśmy projekt z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost KOnkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004-2006. Numer wniosku o dofinansowanie: SPOWKP/2.2.1                                      Tytuł projektu URUCHOMIENIE PRODUKCJI MIKRONARZĘDZI                                                                                   W wyniku realizacji projektu rozpoczęliśmy produkcję specjalistycznych i wysoko wydajnych narzędzi dla przemysłu.

 

 

Zrealizowaliśmy także projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach.

Numer umowy o dofinansowanie:10 09-UDA-RPLU.01.06.00-06-010/10     Tytuł projektu ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU ORAZ UTWORZENIE STANOWISKA DO PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH W CELU OPRACOWANIA NOWEJ GEOMETRII FREZÓW Z WĘGLIKA SPIEKANEGO DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW LOTNICZYCH.

Projekt jest odpowiedzią na wymagania naszych klientów, którzy oczekują od nas narzędzi wyprodukowanych według określonych standardów zarówno technicznych jak i jakościowych, krótkiego terminu realizacji oraz konkurencyjnej ceny. Celem ogólnym projektu jest umocnienie pozycji rynkowej oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez opracowanie nowej geometrii frezów węglikowych przeznaczonych do obróbki materiałów trudnoobrabialnych, głównie na potrzeby przemysłu lotniczego i samochodowego. Dzięki wprowadzeniu prac badawczo - rozwojowych możemy na bieżąco kontrolować jakość  produkowanych przez nas narzędzi. W ramach projektu zakupiliśmy: frezarkę CNC, urządzenie do pomiaru drgań, laserowy mikrometr do pomiaru narzędzi, trzy osiowy przyrząd do właściwego ustawienia freza podczas pomiaru, profilarkę do ściernic, przyrząd do pomiaru bicia osiowego. Zakupione środki trwałe pozwoliły na utworzenie stanowiska badawczego, które ma znaczący wpływ na wprowadzenie do oferty firmy wysokiej jakości narzędzi. Wprowadzenie nowego produktu umocni pozycję Firmy J.G.SERVICE na rynku narzędziowym.

Zrealizowaliśmy również projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Numer umowy o dofinansowanie: 09.09-UDA-RPLU.01.02.00-06-072/09     Tytuł projektu ROZBUDOWA PARKU MASZYNOWEGO FIRMY J.G. SERVICE W CELU URUCHOMIENIA PRODUKCJI NOWYCH WYROBÓW ORAZ POPRAWY JAKOŚCI PRODUKTÓW I SYSTEMU ZARZĄDZANIA.

Celem projektu jest rozbudowa parku maszynowego, co ma za zadanie wpłynąć na podniesienie jakości oferowanych produktów a także doprowadzi do wprowadzenia na rynek nowego asortymentu. W ramach projektu zakupiliśmy szliferkę cylindryczną, urządzenie pomiarowe, maszynę OTEC do przygotowania krawędzi narzędzia, laser znakujący, umożliwiający nanoszenie cech charakterystycznych na narzędzie i opakowanie, co wpływa na identyfikację wyrobów. Nabyliśmy także oprogramowanie AdvantEdge służące do symulacji zachowania się narzędzia w danym materiale, a także oprogramowanie do zarządzania produkcją oraz działem dystrybucji.

Udział firmy J.G. Service w Targach Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX w Sosnowcu, w dniach 29.09-1-10.2010 roku, został dofinansowany przez środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Infrastruktura Gospodarcza, Działanie 2.4 schemat A - Marketing gospodarczy. 

Numer umowy o dofinansowanie: 07.10-UDA-RPLU.02.04.01-06-046/10       Tytuł projektu PROMOCJA GOSPODARCZA FIRMY J.G. SERVICE I JEJ OFERTY NA RYNKU POPRZEZ UDZIAŁ W TARGACH OBRABIAREK, NARZĘDZI I TECHNOLOGII OBRÓBKI TOOLEX W SOSNOWCU, W DNIACH 29.09-1.10.2010.   Zdjęcia z przebiegu wystawy umieszczone są w zakładce: Aktualności.

Zrealizowaliśmy projekt w  ramch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach.

Nr umowy o dofinansowanie: 01.11-UDA-RPLU.01.06.00-06-027/11.  Tutuł projektu ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ MASZYNY DO WYKONYWANIA PROTOTYPÓW NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH W CELU OPRACOWANIA INNOWACYJNEJ STEREOMETRII WYSOKOWYDAJNEGO WIERTŁA DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNO OBRABIALNYCH.

Dzięki realizacji projektu przeprowadziliśmy prace badawczo - rozwojowe w celu uruchomienia produkcji ultra nowoczesnych narzędzi we współpracujemy z Akademią Górniczo Hutniczą im.Stanisława Staszica w Krakowie oraz z Politechniką Lubelską. Wynikiem naszych badań jest złożony wniosek patentowy. W produkowanych przez nas narzędziach stosujemy nowe technologie, aby uzyskać efekt w postaci wysoko wydajnego wiertła z węglika spiekanego.


Zakończyliśmy także realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Tytuł projektu OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII LASEROWEJ OBRÓBKI DIAMENTU POLIKRYSTALICZNEGO.

Głównym i zasadniczym celem projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnej w skali świata pro-środowiskowej technologii laserowej obróbki diamentu polikrystalicznego (PCD). W wyniku realizacji projektu możliwa stała się produkcja narzędzi wykonanych w innowacyjnej technologii dla branży motoryzacyjnej i lotniczej. Oferta firmy została poszerzona o ultranowoczesne narzędzia diamentowe, które są wytwarzane w sposób ekologiczny, a zastosowana w nich technologia znacząco obniża zapotrzebowanie na moc maszyn obróbczych. Jako pierwsi w Polsce, w oprciu o wypracowaną w ramach B+R innowacyjną w skali świata technologię, rozpoczęliśmy produkcję tego typu narzędzi.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-06-005/11-00                                                   

Wartość projektu: 762.200,00 PLN

Wartość dofinansowania: 397.002,57 PLN

Okres realizacji: 01-05-2011 - 30.04.2012

 

W 2013 roku zakończyliśmy realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.6 Schemat A współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

Nr umowy o dofinansowanie: 03.12-UDA-RPLU.01.06.01-06-001/12. Tutuł projektu OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO NARZĘDZIA Z OSTRZAMI WYKONANYMI Z DIAMENTU POLIKRYSTALICZNEGO PKD PRZEZNACZONEGO DO OBRÓBKI STOPÓW ALUMINIUM Z PRĘDKOŚCIAMI MINIMUM 600M/MIN.

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie nowego narzędzia z ostrzami wykonanymi z diamentu polikrystalicznego PKD przeznaczonego do obróbki stopów aluminium z prędkościami minimum 600m/min. Projekt realizowany był w dwóch etapach. Pierwsza część obejmowała badania przemysłowe mające na celu opracowanie generalnej koncepcji technologicznej narzędzia, a także doposażenie laboratorium tak, aby była możliwość robienia analiz pracy narzędzia jak i zużycia i zachowania się podczas pracy. Pierwszy etap zakończył część eksperymentalną, której wynikiem było wytworzenie narzędzi testowych i przeprowadzenie testów w realnych warunkach pracy. Rezultatem przeprowadzonych prac jest złożenie wniosku patentowego. Projekt realizowany był we współpracy z Politechniką Lubelską zgodnie z zawartym porozumieniem.

 

Zrealizowaliśmy również projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Infrastruktura Gospodarcza, Działanie 2.4 schemat A - Marketing gospodarczy, finansujący nasz udział w targach na Ukrainie.

Numer umowy o dofinansowanie: 06.12-UDA-RPLU.02.04.01-06-014/12. Tytuł projektu PROMOCJA GOSPODARCZA FIRMY J.G.SERVICE I JEJ OFERTY PODCZAS XII INTERNATIONAL INDUSTRIAL FORUM W KIJOWIE, W LISTOPADZIE 2013 ROKU.

Forum organizowane jest przez Ministerstwo Polityki Przemysłowej Ukrainy, Ukraińskiej Spółka " Ukrverstatoinstrument " , " International Exhibition Centre " Spółka z o.o. Wśród uczestników było 430 specjalistycznych firm , które prezentowały produkty, urządzenia i technologie, z 34 krajów świata . Targi ogwiedziło 10 911 osób. Udział w kijowskim forum przyczynił się do wzmocnienia pozycji J.G. SERVICE na międzynarodowym rynku narzędziowym i zaowocował zamówieniami złożonymi przez ukraińskich kontrahentów.

Tak wyglądało nasze stoisko

 

Realizujemy także projekt w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Przedsiębiorczość i innowacje, Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Numer umowy o dofinansowanie: 12.12-UDA-RPLU.01.03.00-06-156/13. Tytuł projektu WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY JG SERVICE GRZEGORZ RESZKA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH WG WŁASNEGO KNOW HOW.

Głównym, nadrzędnym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji procesowej na bazie własnych prac B+R oraz wprowadzenie innowacji produktowej poprzez uruchomienie produkcji nowych produktów, które zostały przez nas opatentowane lub zastrzeżone wzorem użytkowym.